-Wa- Japan Web Magazine

Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Team S.E Japan (sau đây gọi là “Công ty chúng tôi”) tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân (sau đây gọi là “Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân”), các luật và quy định liên quan và các hướng dẫn khác. Những thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi sử dụng cho hoạt động kinh doanh sẽ được Công ty chúng tôi xử lý như sau.

Phạm vi áp dụng Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân

Chính sách bảo mật này áp dụng cho dịch vụ của Wa Japan Web Magazine do Công ty chúng tôi cung cấp (sau đây gọi là “Dịch vụ”), thông tin cá nhân được Công ty chúng tôi thu thập và quản lý đề cập đến những điều sau đây.

  • Tên, mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, v.v.
  • Địa chỉ IP, lịch sử kết nối, thông tin thiết bị đầu cuối, v.v.

Trường hợp sử dụng trang web của doanh nghiệp khác được tiếp cận bằng cách liên kết quảng cáo hoặc dịch vụ tìm kiếm từ Dịch vụ, do Công ty chúng tôi không thể quản lý trực tiếp nên những thông tin cá nhân lưu lại ở trang web đó sẽ nằm ngoài phạm vi Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Công ty chúng tôi.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được Công ty chúng tôi thu thập và quản lý thông qua Dịch vụ sẽ được sử dụng cho các mục đích sau.

  • Vận hành nhằm cải thiện sự tiện ích của Dịch vụ
  • Giải đáp thắc mắc của khách hàng
  • Hoạt động tiếp thị để cải tiến Dịch vụ

Cookie

Khi để lại bình luận ở Dịch vụ, tên, địa chỉ email, v.v. của khách hàng sẽ được lưu vào Cookie. Điều này là để cải thiện sự tiện ích của Dịch vụ, khách hàng sẽ đỡ phải nhập lại thông tin khi để lại bình luận khác. Cookie này được lưu trong một năm.

Thông tin về việc sử dụng Google Analytics

Dịch vụ sử dụng Google Analytics của Công ty Google để đo lường trạng thái trình duyệt của trang web. Công ty Google có thể cài đặt hoặc lấy Cookie để thu thập dữ liệu. Khi đó, thông tin như URL và địa chỉ IP của trang mà khách hàng đã xem sẽ tự động được gửi đến Công ty Google.

Công ty chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để nắm được tình trạng sử dụng Dịch vụ. Về việc xử lý dữ liệu trong Google Analytics của Công ty Google, vui lòng kiểm tra Điều khoản sử dụng của Google Analytics và Chính sách bảo mật của Công ty Google.

1/8/2022
Công ty TNHH Team S.E Japan

Về trang chủ

PAGE TOP